Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Téli termékenységvarázsló (→ termékenységvarázslás) jellegű, → köszöntő népszokás. 1552-ben Heltai Gáspár „A reszegsegnec es tobzodásnak veszedelmes vóltáról valo Dialogus” c. művében említi a regelést és a regelő hetet. A századforduló körül D- és Ny-Dunántúlon ismerték, ma néhány dunántúli községben él. Fő időpontja dec. 26., István protomártír ünnepe, néhol újévig jártak regölni a legények, elsősorban lányos házakhoz. A szokás résztvevői a → regösök. A csoport tagjai → álarcot nem viseltek, az arc kormozása előfordult, néha bajuszt is ragasztottak. Régen kifordított bundát hordtak, kezükben láncos bot (→ csörgősbot), jellemző zajkeltő eszközük a → köcsögduda (szötyök) (→ alakoskodás). A legénycsoportok főleg lányos házakhoz jártak, elhangzott a → regösének, majd a regösök ajándékot kaptak cserébe a varázserejűnek tartott jókívánságokért. – Erdélyben, Udvarhely megyében, karácsony estéjén külön a legények s külön a férfiak csoportja megregélte az új házasokat. – Heves és Nógrád néhány községében a → lakodalom végén vagy a → farsang végén tartott mulatságra mondták, hogy „regélni” mennek. – Irod. Sebestyén Gyula: Regös-énekek (Bp., 1902); Rajeczky Benjamin: „Regélni” (Népr. Közl., 1959).

 

Regős:

Énekmondó. A nyelvészek és a magyar őstörténet kutatóinak véleménye szerint a régi magyarok sámánjainak (→ samanizmus), varázslóinak, ráéneklőinek egyik elnevezése is lehetett. A magyar regus (olvasva regüs) szó a középkori oklevelekben mint foglalkozásnév (királyi, főnemesi udvarban tartózkodó hivatásos → énekmondó) fordul elő, továbbá földrajzi összetételekben. Egy 1346-ban kiadott és 1347-ben átírt ítéletlevélben pl. egy Regteluk nevű birtokot adományoznak, amely előbb a kihalt, közönségesen Regusnak mondott, királyi conditionarius combibatorok (királyi együttivók) birtoka volt. A 13. sz.-i oklevélben is említenek már Regust. Regösnek a népnyelv a 19–20. sz.-ban a → regölés résztvevőit nevezi, ők maguk is ezt az elnevezést használják a → regösénekben. (Látom az almárium tele van húszassal, fele a gazdáé, fele a regösöké. – Ajtó előtt nagy rőt ökör, annak fele regösöké stb.). – Irod. Sebestyén Gyula: A regösök (Bp., 1902); Balázs János: A magyar sámán révülete. Rejt, rejtëk, rejtëzik (Ethn., 1945); Pais Dezső: Reg. A régi magyarság szellemi életének kérdésköréből (Magy. Századok, 1948); Dömötör Tekla: Naptári ünnepek – népi színjátszás (Bp., 1964).

 

regösének

magyar rítusének (→ népszokások költészete); → regölés alkalmából éneklik a → regösök. 1. A dunántúli regösének szövegének állandó motívumai: a termékenységvarázsló rész, amelyben a gazdának és a háznépnek termékenységet, bőséget kívánnak, továbbá egy párosító rész, amelyben legényt regölnek össze leánnyal. Ezeket megelőzheti a bevezető rész, amelyben a regösök elmondják, hogy hosszú útról jönnek, cserfából nadrágjuk, bükkfából bocskoruk. Nem rablók, hanem Isten követei vagy Szent István szolgái. Szó esik arról is, hogy Isten s az angyalok látogatják meg a házat. Az epikus bevezetéshez tartozik a → csodaszarvasról szóló rész is. Tiszta folyóvíz keletkezik, rajta pázsit vagy sásos, s ezen csodafiúszarvas legelészik. Szarván a gyertyák gyújtatlan gyúlladnak, oltatlan alusznak, testén a napot, holdat hordozza. Néha kérik Szent Istvánt, ne lőjön rájuk. A Vas megyei, búcsúfalui regösénekben további vallásos-mitikus motívumok is előfordulnak, látomásszerűen megjelenik Mária a kis Jézussal s három szép madár: Isten és a szentek. Minden szakasz után felhangzik a refrén: „hej regö-rejtem”, ill. ennek változatai. Ezután adománykérés következik. Sebestyén Gyula Vas, Sopron, Veszprém, Zala, Somogy, Baranya megyében jegyzett fel regöséneket. – Bár a regölésről már a 16. sz.-ban hallunk, az első regöséneket csak 1838-ban közölték nyomtatásban, országos gyűjtésüket Sebestyén Gyula végezte. Ő jegyezte fel az Udvarhely megyei regöséneket is, itt a refrén „de hó reme róma”, a szöveg jókívánságokból s adománykérésből áll. A csodaszarvas motívum, a refrén, s a dallam sajátosságai alapján archaikus rítuséneknek tartják, mely a régi sámánénekekkel is összefügghet. – Irod. Sebestyén Gyula: Regösénekek (Bp., 1902); Kerényi György: A regösének magva (Emlékkönyv Kodály Zoltán 60. születésnapjára, 1953); Vargyas Lajos: Francia párhuzam regös-énekeinkhez (Népr. Közl., 1957, 1–2. sz.); Kardos Tibor: Adatok és szempontok a magyar dráma kezdeteihez (Fil. Közlöny, 1957); Dömötör Tekla: Naptári ünnepek – népi színjátszás (Bp., 1964). – 2. Darabjai zenei szempontból egységes, és a magyar népzene egészén belül jól elkülönülő csoportot alkotnak. A nem strófás, soroló technikával építkező zenei műfajok közé tartoznak, s dallami sajátságaik egy része funkcióhoz kötött. Hangkészletük egy alcsoportot kivéve dúr hexachord, melyen belül azonban sajátosak a tonális viszonyok. Szerkezetük alkotóelemei különböző szótagszámú két-, ill. négyütemes egységek, ütempárok vagy sorok, melyek lazán, füzérszerűen vagy sorolással kapcsolódnak össze, a rögtönzésnek is teret hagyva. Kiválik az alkotóelemek közül az állandó szöveg- és dallammotívumokat tartalmazó refrén, mely az éneket szakaszokra tagolja, és biztosítja a forma egészének rendezettségét, rondószerű képleteket hozva létre. Ritmusuk a szöveghez nem alkalmazkodik, hanem merev giusto, tempójuk gyakran gyorsuló tendenciájú. Dallamuk viszonylag önálló és önmagukban zárt dallamfordulatok (motívumok) sorából illeszkedik össze. A motívumok közül kiemelkedik a kvint-ugrással végződő („regös kvint”), amely, bár szórványosan más anyagban is előfordul, mégis elsősorban a regösénekekben tipikus, azoknak zenei mottóját adja és dallami egységüket biztosítja. (A minden refrénben közös Haj regö rejtem szavak sok esetben még olyankor is megtartják e „regös kvintet”, ha különben már az egész regölés egyéb motívumokon zajlott le.) Az emelkedő kvintet nem tartalmazó ütempároknak is vannak a regösénekben közös vonásaik: legfeltűnőbb az emelkedő végű dallamfordulatok túlsúlya és ezek záró funkciója. A regösénekek előadásmódja nyers, a hangvétel kiabáló. A regöshangszerek (→ furulya, → kettős furulya, → köcsögduda, láncosbot [→ csörgősbot], regössíp [→ tárogató]) által nyújtott kíséret, mely eredetileg csak a refrén dallamához tartozott hozzá, lármássá fokozza a hatást. – A regösénekek zenei szempontból elkülönülő variánscsoportjai nagyjából egybevágnak a földrajzi- és szövegcsoportokkal. a) A szó-fá-mi-re-do-szó alapmotívum végig uralkodik a Göcsejben, s a vele összefüggő Zala és Vas megyei területeken előforduló, legtöbbször Kelj föl gazda, kelj föl kezdetű regösénekek dallamában. Ez a kezdőformula, a refrén, sőt ezen zajlik le a sorolás nagy része is. Az e vidékről származó klasszikus gyűjtésekben (Sebestyén Gyula, Vikár Béla) e főmotívumon kívül csak egyetlen másik fordul elő, amely azonban maga is a főmotívum variánsának tekinthető. Az énekeknek ebben a csoportjában a legarchaikusabbak a tonális viszonyok: a keretet adó kvint hangköz makacsul ismétlődő fölső hangja mutatkozik célhangnak, tonikának. Az egyes belső szakaszok, sőt gyakran az egész regölés avval zárul (1. példa). – A szó-lá-ti-do’ szó-lá motívum megjelenése jellemzi a Somogy és Zala megye határvidékéről származó, a beköszöntőben valamilyen formában Szent Istvánt említő (Nem vagyunk mi rablók, Ne fuss, ne fuss, ne fuss, Megjöttünk, megjöttünk) regösénekek dallamát. E motívum rendszerint csak kezdő jellegű. Néhányszor ismétlődik a szakaszok elején, majd a regölés az első csoportból ismert ütempárokkal, kvinttel mélyebb rétegben folytatódik tovább. A hangterjedelem tehát kibővül, s az oktávkeret kedvez egy modernebb tonális elrendezettség kialakulásának, melyben a legalsó hang válik tonikává. E csoportban a dallamok szinte kivétel nélkül a legalsó hangon zárnak (2. példa). – c) Szó-szó-szó-szó szó-lá/fá-mi-do-mi-ütempárok jellemzik a Kemenes-vidéki (Sopron, Vas, Veszprém m.), többnyire közvetlenül a szarvasénekkel (Amott keletkezik) kezdődő regösénekeket. Az indító jellegű motívum, melyben megvan a lehetőség, hogy kötetlen ritmusú → recitatív sorrá alakuljon, ismétlődni nem szokott. Közvetlen folytatása (fá-mi-do-mi) az az ütempár, amelyen a szövegek sorolása történik. E variáncsoport fordulatanyaga meglehetősen elüt az előző típusokétól. Új színt jelent benne a hexachord harmadik és hatodik hangjának szerepe, s hiányzik a felugró regös-kvint állandó ismételgetése. A felugró kvint e darabokban csak egy helyen maradt meg, a refrén Hej regü rejtëm szavaihoz kapcsolódóan (3. példa). A leírt három típus mellett előfordulnak a regölés zenei anyagában még kisebb variánscsoportok is: egy viszonylag önálló, Veszprém megyében szó-lá-szó-fá-mi-szó kezdettel, s kevésbé jellegzetesek Zala m.-ben do-re-mi-fá-szó-lá, szó-fá-mi-fá-szó-lá és szó-lá-szó-fá-mi-do kezdettel, ahol már sűrűbben fordulnak elő → gyermekdalokból kölcsönzött fordulatok is. A búcsúi „regös misztérium” motivikájában szorosan kapcsolódik a többi regösénekhez (kvint ugrás a refrénben, hangnemileg a Zala m.-i, kvinten végződő típussal tart), ugyanakkor azonban, elsősorban nagyszabású, megkomponált formája miatt azoktól mégis különválik. Az egyes szakaszok zeneileg is elhatárolódnak benne: előfordul, hogy új formai részben, rondó-közjátékszerűen, új dallamtéma jelenik meg (három madár). Ritmikája is mutat sajátos vonásokat. A következetes, merev giustót időnként, a szakaszok elején, szabad ritmusú recitatív sorok vezetik be. Az erdélyi regösének a dunántúli típusokhoz kapcsolódik dallamának főhangjai, hangkészlete, archaikus tonalitása, sőt ritmusképlete révén. Elválik azonban tőlük azáltal, hogy dallamában a sorvégi kvintemelkedés nem ugrással, hanem lépcsőzetes menettel valósul meg (a dunántúli anyagban is van ugyan az ugrás kitöltésére példa), s hogy csak egyetlen sor ismételgetéséből áll. (Sorismétlő szakaszok vannak a dunántúli regösénekekben is, azonban mindig lazább, ütempáros szerkezetű anyagba beillesztve.) Vele rokon dallamok találhatók a lakodalom szertartásos anyagában, a gyermekjátékok és a hangszeres táncdallamok között. A regösénekek származásának, rokonságának kérdése már a századforduló óta a népzenekutatás sokat vitatott témái közé tartozik. A vizsgálatok a regösének különböző, hol általános, hol speciálisabb tulajdonságait emelik ki és teszik összehasonlítás tárgyává, s más-más eredményre jutnak aszerint, hogy milyen vonást tartottak lényegesen jellemzőnek. 1. Ütempáros szerkezetük, valamint hexachord hangkészletük alapján a regösénekek egy egész Európában és Ázsiában elterjedt dallamcsalád tagjai (gyermekdalok, szokásdalok). – 2. Az emelkedő végű motívumok sorolása, ahol azonban az emelkedés hangköze még nem rögződött és nem is föltétlenül zenei hangokból áll, mágikus ráolvasó-énekeknél szokásos. – 3. A motívumok végén emelkedő szekund és kvart-lépést hozó, ütempáros és sorszerkezetű anyag mutatható ki az északi rokonnépek zenéjében. – 4. Ütempáros és egysoros, a zárlatban emelkedő kvintet tartalmazó s azt refrénszövegen megszólaltató anyag található elsősorban a DK-európai szokásanyagban (kolindák, koledák), s elszórtan szélesebb mediterrán vidéken (francia, spanyol, angol). – 5. Kétsoros, 5–1 kadenciás, főleg vágáns-ritmusú dalok egész Európa területén otthonosak, s hangszeres tánczene felé is van kapcsolatuk. – 6. A búcsúi regös-misztérium három madárról szóló énekének dallama nagy hagyományú, liturgikus zenében is ismert recitatív tónussal áll párhuzamban. – 7. A balkáni szertartásos énekek kvintemelkedést tartalmazó refrénanyagának a bizánci liturgia egyik intonációs formulájában (echema) is van vetülete. – Irod. Petresco, J. D.: Les idiomèles et le canon de l’office de Noël (Paris, 1932); Jeles Napok (A Magyar Népzene Tára II. Bp., 1953); Vargyas Lajos: Les analogies hongroises avec les chants „Guillaneu” (Studia Musicologica, 1962); Szomjas-Schiffert György: Die finnisch-ugrische Abstammung der Regös-Gesänge und der Kalewala-Melodien (Musik des Ostens, 1963); Szendrei Janka: Zur Frage der Verbreitung der Regös-Melodien

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

вызвать эвакуатор казань

(Derekcox, 2019.07.23 07:59)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/kontakty>номер эвакуатора казань</a>
[url=https://evakuator24kazan.ru/kontakty]номер эвакуатора казань[/url]
https://evakuator24kazan.ru/kontakty - эвакуатор казань недорого межгород

самара купить недорого бани

(Georgeven, 2019.07.23 06:32)

Положение рекламы на онлайн-досках объявленийПриобретаем жилище и сдаем в арендтемпы роста цен для недвижимое имущество;Покупать квартируПокупка квартиры — ответственное и хлопотное дело. Ярмарка недвижимости в зарубежных странах огромен и разнообразен. Для этого не произошло, должен знать, подобно правильно арендовать квартиру. Когда агент продавца слишком настойчив, около без сопротивления идет на уступки, нужно находиться преимущественно внимательным, требовать все документы и справки, начиная через правоустанавливающих и заканчивая выписками из паспортного стола (не прописан ли в квартире ли в квартире паки кто-то) и жилищной конторы (несть ли там задолженностей). Стабильность и доходность
<a href=https://ульяновск.поволжскиебани.рф/katalog/sofiya/>купить баню бочку под ключ недорого цены</a>
[url=httpss://ульяновск.поволжскиебани.рф/uslugi/sborka-iz-kedra/]готовые бани бочки под ключ цены фото[/url]
https://ульяновск.поволжскиебани.рф/ - бани под ключ в самаре цены недорого

Несколько слов о том, какие функции берет на себя агентство недвижимости на основании соглашения о временном управлении недвижимостью. Иначе есть вероятность «нарваться» на банковские штрафы. Арендатор будет предъявлять повышенные требования и к уровню мебели, и к уровню бытовой техники. ЗаключениеПри выборе страны ради инвестирования в объекты недвижимости должен учесть:грунт (торфяник, положим, чреват частыми пожарами);Инвестировать в иностранную недвижимость позволительно двумя способами:

металл купить

(EdwardChunk, 2019.07.23 03:33)

Лист рифленый представляет собой вид листового проката, на поверхности которого гравируются специальные выпуклости, которые располагают под заданным углом товарищ к другу. Известный характер труб широко используется для буровых установках, в качестве чугунных буровых труб небольшого диаметра. Лист нержавеющий – особенности выбораСабельные пилы внешне похожи на электрическую дрель с пилой накануне 35 см в длину взамен сверла.Примем, одни мастера считают, который палец расход проволоки 1 - 1. 5 % от общего веса арматуры, т. е это примерно 15 кг для тонну прутьев.
https://metal-moscow.ru/ - профлист для кровли размеры и цена
[url=https://metal-moscow.ru/metalloprokat/trubi.html]труба вгп[/url]
<a href=https://metal-moscow.ru/>купить уголок алюминиевый</a>

Один недочет - кожица бегло накапливает песок, поэтому ее периодически следует обливать водой.Кислородная.- нераскручивающиеся Н;- высокая прочность, что особенно гордо присутствие ударных нагрузках;- мерной длинны;

купить саморезы кровельные таблица

(Peterpeemn, 2019.07.23 02:04)

руб/п.м. Тенденция иметь теплый чердак в загородном доме разве теплую мансарду требует утепления скатной крыши. Полиэфирное покрытие (полиэстер) имеет толщину возле 25 мкм, полиуретановое (полур) – 50 мкм; последнее дает более стойкую и эластичную пленку. Использование морозостойких стеклопакетов, надежная щит древесины и другие технические находки исключают промерзание. Промышленная дранка монтируется значительно быстрее. Пропорционально, именно качество стали вносит главный вклад в качество конечного продукта. В холодное срок мансарду дозволительно проветривать с через встроенного вентиляционного клапана. А учитывая громоздкий спрашивать для виниловый сайдинг, эти панели пытаются изготовить кустарным способом или с удешевлением технологического процесса. Благодаря относительно большому весу (от 30 до 60 кг/кв. Эта черепица набирает прочность с годами в процессе эксплуатации, она не теряет приманка технические свойства. Утепленная крышка люкапостепенно сползание снега препятствует забиванию водосточной системы дома;Светопропускающие листовые кровельные материалы
<a href=https://europrofil.ru/page/about-us>отделка фасадов домов современными материалами</a>
[url=https://europrofil.ru/page/payment]профнастил недорого челябинск[/url]
https://europrofil.ru/page/payment - недорогой фасад

Прайс-лист - Noblewoman EuropaДлина листов — от 40 см накануне 8 м, ширина вокруг 1 м, толщина близ 0,5 мм. Только, с противоположный стороны, именно крыша придает зданию настоящий вид, и, с этой точки зрения, она должна выглядеть безупречно со всех сторон. металлический водостокруб

установка кондиционеров

(Thomasamown, 2019.07.22 23:18)

Дыхание каждого человека и обычное испарение влаги через поры на коже может прибавлять в атмосфера предварительно 4,3 литров платье в день. Всетаки оценивавшиеся экспертами канцерогенные факторы были разделены на 4 группы. Обратите почтение для разницу в прокладке трубопровода при установке кондиционера для левой и для правой стене. Для иллюстрации отметим, что внешний воздух быть температуре 0°С и относительной влажности 100% полностью насыщен. Эта исключение касается сплит-систем всех марок, производители разного оборудования малопомалу стали придерживаться аналогичной конфигурации. Они согласны вложить в него большие средства, приобрести любое оборудование, улучшающее физический и психологический климат в семье. Например, в холодные зимние жизнь в воздухе не может помещаться много влаги. Старайтесь заранее уточнить весь детали.Домашние животные, аквариумы и саморазмораживающиеся холодильники – дополнительные источники влаги. В «теплых» кондиционерах в холодильный контур точный устанавливается четырехходовой клапан (для схеме не показан), кто позволяет изменить настроение движения фреона, меняя испаритель и конденсатор местами. Идеи с окраской блоков популярны не только около оформлении интерьеров квартир и коттеджей. Так будто компрессор работает не останавливаясь, то он всегда теплый и из-за этого не подвержен замерзанию, меньше изнашивается и много тише работает.Наши кондиционеры предлагают точнейший контроль температуры. В таком режиме кондиционер способен весьма точный поддерживать температуру воздуха в помещении (±0.5С через заданной) и работает практически бесшумно. В принципе это не обязательно. На выходе из конденсатора фреон находится в жидком состоянии, перед высоким давлением, температура фреона для 10 – 20°С выше температуры атмосферного воздуха. Первое: коль позволяет вид лоджии, проделать отверстие сообразно диагонали и все-таки кончаться на улицу.
<a href=https://lednik-service.ru/>кондиционеры в самаре</a>
[url=https://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html]установка кондиционеров[/url]
https://lednik-service.ru/remont.html - ремонт кондиционеров в самаре

В холодное время возраст, если не откроешь ни дверь, ни окно, дабы освежить атмосфера, обладатель дома может верить на установленную в его доме высококачественную систему вентиляции. Эти элементы также невидимы невооруженным глазом, а некоторые из них являются микробами, которые быть увеличении влажности воздуха начинают лихо размножаться. Основными узлами любого кондиционера являются:Большинство современных кондиционеров выполняются наипаче в белом тож серебристом цвете, либо в их сочетаниях. Он внесен в наличность достоверно канцерогенных веществ, обладает хронической токсичностью, негативно воздействует на наследственную генетическую и хромосомную мутацию, дыхательные пути, глаза, кожный платок, репродуктивные органы. Вентиляция забирает отработанный воздух из помещения и приносит холодный воздух с улицы.Точное поддержание температурыМультисплит-системы – при наличии более чем одного внутреннего блока, сплит-система превращается в мульти-сплит-систему. При возникновении каких либо разногласий с монтажниками, враз звоните менеджеру.

buy tadalafil online 263 mg

(Davidmum, 2019.07.22 23:04)

Howdy! [url=http://cialissmx.com/#buy tadalafil online]buy cialis usa[/url] very good web page.

Apartment cleaning Brooklyn

(CleanOdork, 2019.07.22 22:24)

All solutions offered by our business in New york city, executed both on a one-off and on a long-lasting basis. Any type of additional can be chosen by customers only independently. In the job of a cleaning firm in New York, the best products. Many thanks to consistent specialist growth, equipment and cleansing techniques are frequently being enhanced. Consequently, the outcome of our work can please the needs of even the most demanding consumers.
Rates you can find out from the catalog. Do not squander your time on deceitful entertainers, call the specialists!

Express Service

The firm supplies apartment or condo cleaning services, including using industrial alpinism, and various other assistance, such as cleaning up natural leather furniture. Right here you can order the cleansing of the home in its entirety or, claim, its parts, the youngsters's room after the restoration, or the living-room after a loud event. The benefit of cleaning is professional take care of the cleanliness, convenience, health, time as well as state of mind of residents or workers in a particular room. The most effective aide in restoring order and also cleanliness is a specialized expert service company. Professionalism and reliability, effort, effort of staff, the use of top notch detergents develop an ambience of best cleanliness.

The maids house cleaning NYC : [url=https://maidsmanhattan.club]maids nj[/url]

buy cialis pills 311 mg

(Davidmum, 2019.07.22 21:12)

Hello! [url=http://cialissmx.com/#buy cialis online without prescription]purchase tadalafil[/url] very good internet site.

уехала с места ДТП

(RobertFam, 2019.07.22 20:25)

предоставление прав (пользования, эксплуатации) объектом партнерства либо доход, произведение (строительство, реконструкция, модернизация) объекта государственно-частного партнерства с последующим управлением (использованием, эксплуатацией), при условии принятия и выполнения частным партнером инвестиционных обязательств согласие договору, заключенному в рамках государственно-частного партнерства;
<a href=https://msk-consalt.ru/lishenie-prav/otkaz-ot-medosvidetelstvovaniya/>отказался от медицинского освидетельствования</a>
[url=https://msk-consalt.ru/lishenie-prav/vyezd-na-vstrechnuyu-polosu/]адвокат по ДТП выезд на встречную полосу[/url]
https://msk-consalt.ru/lishenie-prav/otkaz-ot-medosvidetelstvovaniya/ - отказалась от медицинского освидетельствования

Использование кредитных средств чтобы оплаты услуг ЭКА

горячее цинкование цена за тонну

(Edwardcit, 2019.07.22 18:56)

В промышленности он представлен более широко.Тощий вид очистки - пескоструйная улучшение почти давлением.Ат1000К
<a href=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya>производство металлоизделий</a>
[url=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/svarka]холодная сварка для металла[/url]
https://www.garmetall.ru/svarnaya-balka - балки металлические сварные

Создать гнутик в домашних условиях довольно сложно, для этого потребуется инструмент чтобы точной обработки спецсталей, поэтом мы рекомендуем покупать готовое оборудование.Заводы выпускают сразу несколько видов двутавров в зависимости через области применения последних.- продольная (берёт для себя отрезок нагрузок сооружения). Арматура- улучшенная (ПУ);

изготовление металлоизделий на заказ

(Edwardcit, 2019.07.22 17:30)

К слову, буде вы решили извлекать сварку перед флюсом, то загодя позаботьтесь о том, дабы расплавленный металл и шлак не протекли во период работы.Катанка.- использование в качестве несъемной опалубки различной направленности;
<a href=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/izdeliya-po-chertezham-zakazchika>металлоизделия по чертежам</a>
[url=https://www.garmetall.ru/metalloizdeliya/zakladnye-detali]закладные детали цена[/url]
https://www.garmetall.ru/svarnaya-balka - сварная балка

Впрочем при ошибке повторно обработать изделие сложно.- мерной длины с остатком не более 10% через общей массы партии;Следом ради этим свариваются примыкания верхних полок и стенок.Их устройство - это завершающий этап установки забора из арматуры.

двутавровая балка цена москва

(ArthurGlync, 2019.07.22 16:04)

- обычную (маркировка В);Малогабаритные изделия, такие словно метизы, чугун или бухты троса.Чтобы получения общего представления о технологии получения данного продукта, вы можете пропускать видео, о процессе производства штрипс:Это связано с тем, сколько палка проходит чрез станок, изгибается, а затем подвергается прессу.Следите, дабы зазор между стыкующимися кромками длистов не выходил после пределы допустимых отклонений, или в дальнейшем это может свести на “недостает” постоянно усилия.
<a href=https://www.garmetall.ru/nerzhaveyka/listy-nerzhavejuschie/list-aisi-304-nerzhavejuschij>лист нержавеющий купить</a>
[url=https://www.garmetall.ru/nerzhaveyka/listy-nerzhavejuschie/list-aisi-304-nerzhavejuschij]купить лист нержавеющей стали[/url]
https://www.garmetall.ru/truba-stalnaya/truby-b-u - трубы б/у 219 цена

- поперечная (используется для предотвращения трещин ЖБ конструкций);Диаметр пильного круга выбирается в соответствии с техническими характеристиками пилы, которые дозволено посмотреть в документации к оборудованию.- против высокая теплопотеря (относительно современных материалов);Сколько касается области использования данных труб, то она достаточно широка, между наиболее востребованных дозволено отметить:

алые розы

(JamesMew, 2019.07.22 14:32)

браслеты чтобы подружек невесты;Эти удивительные цветыКорзина «Благоденствие»
<a href=https://теплицы-новосибирск.рф/chudo-lopata>чудо лопата купить</a>
[url=https://теплицы-новосибирск.рф/setka-rabicza]сетка рабица размеры и цены[/url]
https://теплицы-новосибирск.рф - купить беседку в новосибирске

Быть помощи правильно составленной композиции вы сможете не всего исполнять приятное любимому тож близкому человеку, только и передать приманка чувства, следовательно выбирая корзины цветов для 8 Марта, надо учитывать, какой скрытый значение несут входящие в ее количество растения:Орхидея Золото Кинабалуполивать головки растений водой. Сиречь поливать цветы в корзине на губке? Дозволительно извлекать:Сочетание цветов в букетеВыбирая, который качество купить на сутки работников рекламы, непременно надо учитывать специфику профессии, возраст и пол одариваемого. В этом случае делают декор с помощью пуговиц, мелких фигурок и разноцветных аппликаций из ткани и картона (ровно в скрапбукинге). Чаще только для такой упаковки используют крафтовую или рисовую бумагу и бумажную тесьму натуральных оттенков. Следует облюбовать круглые иначе полусферические формы. Поводом чтобы подарка может быть Число рожденья, годовщина, 8 марта, Сутки Святого Валентина. Упаковка не похожа ни для некоторый цветок из букета, она и не контрастирует с ним. Вы наверняка их видели: объёмные медведи из ромашковых хризантем, сердце из синих роз, скульптуры в виде двух лебедей. Оформляют цветочные произведения профессиональные флористы с большим опытом работы, которые соблюдают правила флористики и применяют различные приемы для создания уникальных букетов. Цветки ярко-красные, средние, махровые, собраны в кисти, имеют изнуренный аромат. Присутствие выборе корзин цветов для юбилей необходимо учитывать пол юбиляра, в зависимости через него подбираются растения:

Generic Drugs 478 mg

(DanielSpuct, 2019.07.22 12:31)

Howdy! [url=http://online-pharmacy.bid/#buy-tadalafil-no-prescription]suboxone online pharmacy[/url] beneficial site.

Ukrainian girl looking for money for sex

(Zlata96UKRjet, 2019.07.22 11:19)

Hi! I'm Zlata, living in Ukraine. To be honest, I live in a village and we have no job. I get about $110 a month. It is very little ((
That's why I can do it for a little money:
- Send you hot photos and videos
- send you a video of sex with an ex-boyfriend (if you don't put it out there!)
- Make a hot webcast, such as Skype
Also ready to come to you in any country for your money.
I will not leave my contacts here. Find me just on the site http://bestgirls.iseekyou.today/?utm_source=5c167d5db0354&track=Zlata96&click_id=Zlata96 my nickname is Zlata96

[url=http://v.ht/SexMamba][img]https://i.yapx.ru/EukHN.jpg[/img][/url]


==========================
Привет! Я Злата, живу в Украине. Скажу честно, я живу в деревне и работы у нас нет. Я получаю в месяц примерно $110. Это очень мало((
По этому я могу за небольшие деньги:
- прислать тебе горячие фото и видео
- прислать тебе видео секса с бывшим парнем (если вы не будете выкладывать его!)
- сделать горячую ВЕБ-трансляцию , например в скайп
Так же готова приехать к вам в любую страну за ваши деньги.
Свои контакты тут не оставлю. Найти меня просто на сайте http://bestgirls.iseekyou.today/?utm_source=5c167d5db0354&track=Zlata96&click_id=Zlata96 мой ник Zlata96

heart broken status download

(Frankten, 2019.07.22 10:54)

myove.imwmalt.be

(myove.imwmalt.be, 2019.07.22 08:20)


I'm extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one today.
http://myove.imwmalt.be

мансардные окна размеры и цены

(JeffreyUnath, 2019.07.22 02:00)

водостоки пластиковыеСколько стоит виниловый сайдинг?Экономичность данного вида кровельного покрытия проявляется и в других аспектах. Нередко гранулы сланца и базальта комбинируют, воеже повысить барыш покрытой поверхности и вместе с тем индивидуализировать «внешность» черепицы. Профнастил для стен
<a href=https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/ondulin/>ондулин черепица</a>
[url=https://krovli-rostova.ru/katalog/krovlya/metallocherepicza/]крыша из металлочерепицы[/url]
https://krovli-rostova.ru/montazh/ - монтаж кровли цена за 1 м2

Толщина цинкого слояПрофнастилДостоинства очевидны:

buy cialis with no prescription 168 mg

(Davidmum, 2019.07.22 01:30)

Hello! [url=http://cialissmx.com/#purchase cialis]tadalafil[/url] beneficial web page.

раскрутка сайта Краснодар

(Robertbap, 2019.07.21 23:05)

— безопасность – защищенность от взлома и неправильных действий пользователей;Решительно не причина, что дело дизайнера сейчас входит в количество наиболее модных и престижных. А что? Вроде желание и не пыльно и не трудно — не приходится ни землю копать, ни мешки таскать. Конечно и денег, говорят, платят непроходимо даже немало. Такой подход буквально «пошел в массы», спрос вызвал нота, и в 90-х годах, нынче уже прошлого века, сообразно всей стране как грибы после дождя появились множество учреждений, которые большими розовыми буквами на светло-зеленом фоне своих буклетов расписывают каких замечательных дизайнеров они готовы выпускать.Откровенный эфир – провели ?DataLifeEngine – избранный платный движок, подходит ради создания новостных и информационных ресурсов. Значительный расширяемый функционал, невысокая нагрузка для БД, SEO-характеристики на уровне, рейтинги, широкие возможности сообразно работе с пользователями. Достоинство базовой лицензии 59$, расширенной – 78$. В основном для этом движке висят в-а-резники и сайты подобного типа, свободно справляется с высокой посещаемостью и нагрзуками, широкие возможности настройки и оптимизации около приманка нужды. Неоднократно взламываются, беспричинно якобы в движке множество дыр.
<a href=https://moskow.skgroups.ru/portfol-seo.html>сео портфолио</a>
[url=https://moskow.skgroups.ru/portfol-razrab.html]сайт визитка пример[/url]
https://moskow.skgroups.ru/landing.html - разработка landing page

Продемонстрируйте, что вы не звоните со своим предложением всем последовательно, чуть желание кто купил. Вы предлагаете принадлежащий товар/продукт/услугу один тем, кто с их через может решить свою проблему либо удовлетворить желание.SEOKlub Продвижение сайтовБез дублей и монтажа. Вы будете действительно находиться в прямом эфире, если выберете и запустите подходящий строй в разделе записи сторис.НАСТРОЙТЕ CRM-СИСТЕМУ И ИНТЕГРИРУЙТЕ ЕЕ С IP-ТЕЛЕФОНИЕЙ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99

Következő »